Privacystatement

Puur Caroline, gevestigd in Made en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69866120, hecht belang aan bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy statement beschrijf ik hoe ik met de persoonlijke gegevens omga zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toepassing:
Deze privacy statement is van toepassing op de volgende categorie personen van wie ik de persoonsgegevens verwerk.
– Cliënten
– Website bezoekers
– Betrokkenen die zelf persoonlijk (gedurende een consult of bijeenkomst), telefonisch of digitaal (via e-mail/ webformulier op mijn website) contact- of persoonsgegevens heeft gegeven.
– Alle overige personen met wie contact is opgenomen of van wie persoonsgegevens worden verwerkt.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeute, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO, https://www.informatielangdurigezorg.nl/wgbo.
Je dossier bevat aantekeningen over persoonsgegevens, je gezondheidstoestand, lichamelijke gegevens en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en aantekeningen van wat besproken is gedurende de consulten.

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Puur Caroline verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummers
– E-mailadres
– Geslacht
– Beroep
– gegevens over voedingspatroon/eetgewoonten
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Hieronder vind je een overzicht van de lichamelijke gegevens die voor je behandeling noodzakelijk kunnen zijn:
– Gewicht en lengte
– BMI
– omvang taille, heupen en been
– bloeddruk

Hieronder vind je een overzicht van de gezondheidsgegevens die voor je behandeling noodzakelijk kunnen zijn:
– Hart-, gewrichts- en schildklierklachten
– Huidziekten, astma en schimmel
– Diabetes, nierproblemen
– Slaap- en spijsverteringsklachten
– Depressie
– Zwangerschap
– Allergieën
– Medicijngebruik

Ik zal je privacy waarborgen. Dit betekent dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke, lichamelijke – en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als jouw behandelende therapeute heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete (schriftelijke) toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing, casusbespreking of trainingsvoorbeelden.
– Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
– Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je (schriftelijke) toestemming vragen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard na het einde van de behandelovereenkomst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Puur Caroline verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Delen van persoonsgegevens met derden:
Puur Caroline verstrekt je gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerkers
Voor het verwerken van uw gegevens heb ik een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming daaraan stelt. De volgende dienstverleners zullen uitsluitend op instructie van Puur Caroline jouw persoonsgegevens verwerken.

– Laboratorium: Hessels + Grob, Apeldoorn
– Metabolic Balance Nederland, Amersfoort

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Puur Caroline en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@puurcaroline.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Puur Caroline wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Puur Caroline neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@puurcaroline.nl.

Wijziging privacystatement:
Puur Caroline kan het privacydocument te allen tijde wijzigen en zorgen voor een actuele versie op de website. Raadpleeg regelmatig dit privacystatement, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen.